Algemene informatie

De Vernieuwingsgroep heeft 3 zetels in de advies commissie voor de raad. Deze zetels mogen per vergadering worden ingevuld door de raadsleden en de burgerleden van de Vernieuwingsgroep. Burgerleden zijn leden van de Vernieuwingsgroep die door de raad worden benoemd en op diverse beleidsgebieden en controlerende taken het advies formuleren aan de gemeenteraad van Beekdaelen. Er zijn twee commissies; Sociaal en Ruimte.

De commissieleden worden  door de gemeenteraad benoemd en in een raadsvergadering beëdigd.

De advies commissie heeft de volgende taken:

1.    De besluitvorming van de raad voor te bereiden door op haar terrein op hoofdlijnen de hiervoor noodzakelijke informatievoorziening te bespreken.

2.    Inhoudelijke vragen dienen vooraf schriftelijk (per mail) via de griffie gesteld te worden.

3.    Tekstuele wijzigingen in documenten dienen vooraf per amendement doorgestuurd te worden naar de griffie.

4.    Het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp dat op de agenda staat.

5.    Het uitbrengen van advies aan de raad uit eigener beweging.

6.    Voeren van overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de voorstellen of onderwerpen die op de agenda staan.

7.    Indien bij de behandeling van een onderwerp in een raadscommissie vaststaat dat over een onderwerp unanimiteit bestaat in de commissie en het onderwerp als afgeconcludeerd kan worden beschouwd, wordt geadviseerd dit onderwerp op de agenda van de raad onder de rubriek hamerstukken op te nemen.

8.    Indien de commissie niet voldoende informatie heeft verkregen van het college dient zij voor een memorie van toelichting te vragen die het college dan door tussenkomst van de griffier bij de raadstukken als aanvulling doet toekomen.

9.    Indien n.a.v. de behandeling in de commissie, wijziging van het besproken stuk noodzakelijk wordt geacht, dient de commissie een nota van wijziging te vragen die het college dan door tussenkomst van de griffier bij de raadstukken als aanvulling doet toekomen.


Burgerleden


Facebook