WAAROM FUSEREN?

Toekomstbestendigheid als zelfstandige gemeenten

 • Om de bestuurskracht te versterken
 • ​Om de robuustheid op de kenmerkende eigenschappen te vergroten. ​​(geografische positie, groene en landschappelijke elementen als schakel tussen ​het verstedelijkte gebied, leefbare/levendige dorpskernen, cultuurhistorische ​karakteristieken en een sterke economie en werkgelegenheid als motor voor de ​leefbaarheid.)
 • ​Om ambtelijke capaciteit en kwaliteit, financiën en het voorzieningenniveau te versterken.
 • Om invulling te geven aan de gemeentelijke taken, op een manier die recht ​doet aan de belangen van inwoners en maatschappelijke organisaties, bedrijven ​en andere partners.

 

Behoud van Eigen aard, karakter en identiteit

 • Om samen met haar burgers en andere partners duurzame initiatieven te ​​ontwikkelen, om de leefbaarheid en levendigheid in de kernen te behouden en de ​kwaliteit van natuur en landschap te versterken.
 • Om er voor te zorgen dat de kernen beschikken over een goed woonmilieu en een ​levensvatbaar voorzieningenniveau op maat.
 • -Om in het buitengebied ruimte te creëren voor de ontwikkeling van natuur en ​landschap en voor extensieve recreatie, waardoor de functie van het zijn van een  groene buffer, ​wordt versterkt. Liggend tussen twee verstedelijkte regio’s in samenhang met en in evenwicht ​​met de stedelijke ​dynamiek en de landelijke kwaliteit.
 • Om onderscheidend te zijn voor wat betreft de kwaliteit van bedrijvigheid, ​​werkgelegenheid en het voorzieningenniveau om zo daadwerkelijk ​​meerwaarde te bieden aan de regio.
 • Om aan de slag te gaan met de verbondenheid vanuit het cultuurhistorische ​​perspectief (vergelijkbaar aantrekkelijk landschap en bijzondere natuur met ​open en glooiende landschappen, karakteristieke holle wegen en boomgaarden, ​een diversiteit aan kunst en cultuur en een scala aan bijzondere ​​​cultuurhistorische monumenten en waarden) en dit te behouden en te vergroten.

 

Afhankelijkheid van en positie in samenwerkingsverbanden 

 • ​Om een krachtigere positie in de bestaande samenwerkingsverbanden te ​​verkrijgen.
 • ​Om bij (nieuwe) taken scherper de afweging te maken tussen zelf uitvoeren of ​deelnemen aan een samenwerkingsverband.
 • Om een betekenisvolle rol te spelen binnen de regio en bij het realiseren van ​belangrijke provinciale ambities.
 • Om een stimulerende beweging te maken naar krachtige opschaling op Zuid-​Limburgse schaal, waardoor ook bestuurlijke drukte vermindert.
 • Om als groen gebied tussen de steden en als een schakel te fungeren tussen de ​(nu nog bestaande) subregio’s Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg.
Facebook