MISSIE EN VISIE

INLEIDING

Duidelijk is dat de agenda’s van de gemeente Nuth Onderbanken en Schinnen steeds verder af staan van de landelijke politiek. Nu in Den Haag meer en meer vanuit de achtergrond Europa én de nationale financieringsproblematiek geregeerd wordt, zijn de landelijke partijen vooral druk bezig met zelfbehoud op het turbulent politieke toneel. De plaatselijke belangen worden maar al te snel naar het tweede plan geschoven. Een lokale partij, zoals de Vernieuwingsgroep, is een autonome partij, die alleen in de gemeente actief is. Lokale partijen krijgen nogal eens het verwijt, dat men niet over een ideologie beschikt. Dat klopt! Het hechten aan een ideologie kan de aandacht afleiden van wat er werkelijk toe doet in uw gemeente. Het gaat in de gemeentelijke politiek altijd om zaken die de eigen inwoners direct aangaan. Het gaat lokaal niet om landelijke ideologieën, van welke aard dan ook, maar om een bestuur dat zich bemoeit met de directe zaken die alle inwoners, van welke gezindte dan ook, aangaan. Onze koers wordt bepaald door de plaatselijke situering en bevolking en wordt ons nooit opgelegd door boven ons staande regionale of landelijke partijstromingen. Wij willen eerlijk, oprecht, open en betrouwbaar werken aan een optimaal leefklimaat binnen de gehele nieuwe gemeente Beekdaelen. Dat is onze koers!!!
Onze visie geeft weer WIE we willen zijn. Onze missie WAT we willen bereiken. Bij onze kernpunten kunt u lezen HOE we dit vorm willen geven.

 

Visie Vernieuwingsgroep

De Vernieuwingsgroep wil een lokale politieke partij zijn, die midden in de samenleving staat en weet wat er leeft onder de inwoners van onze prachtige gemeente. Dit doen we door ons nagenoeg dagelijks in te zetten voor het welzijn van onze burgers, steeds vanuit een zelfkritische en open houding naar de gemeenschap. We zetten ons graag in voor de belangen van onze inwoners, verenigingen en ondernemers en nodigen hen uit om de dialoog met ons aan te gaan. Politiek bedrijven is participeren en anticiperen, zonder in beton gegoten ideologieën. Vanuit dit adagium willen we ons blijven inzetten voor de lokale belangen!
Samenwerken: kernachtig en helder!
De gemeente moet breed gedragen initiatieven uit de lokale samenleving mogelijk maken! Dit betekent concreet: consequenties van keuzes helder maken en democratisch gekozen beleid binnen de gestelde kaders tot uitvoering brengen. De focus van het gemeentelijk apparaat moet extern gericht zijn; op haar burgers, haar ondernemers en anticiperend op de snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. De gemeente is duidelijk en consistent in haar optreden.

 

Missie Vernieuwingsgroep

De Vernieuwingsgroep wil haar doel bereiken door het op democratische wijze afdwingen van de volgende doelstellingen:
– toezien op heldere en controleerbare afspraken met Burgemeester en Wethouders over de uitvoering van het door de Raad vastgestelde beleid;
– streven naar een ambtenarenapparaat dat proactief werkt, slagvaardig en deskundig is en toegerust is op haar taken;
– vergroten van de betrokkenheid van zowel onze gemeentelijke medewerkers als ook die van onze inwoners.

 

RESUMÉ

De Vernieuwingsgroep is op weg naar haar 50 jarig bestaan. Veel burgerleden, raadsleden en wethouders hebben zich in die jaren op bevlogen wijze ingezet voor het welbevinden van onze prachtige gemeente. Bij de voorbehandeling in de diverse commissies geven deskundige leden van de Vernieuwingsgroep, uit eigen kennis of gebaseerd op overleg met andere partijen, zo goed mogelijk adviezen. In de raad nemen de raadsleden van de Vernieuwingsgroep, gesteund door die adviezen, verantwoorde besluiten. Onze koers wordt bepaald door de plaatselijke situering en bevolking en wordt ons nooit opgelegd door boven ons staande regionale of landelijke partijstromingen. Wij willen eerlijk, oprecht, open en betrouwbaar werken aan een optimaal leefklimaat binnen de gehele gemeente Schinnen, waarbij het algemeen belang telkens voorop staat. De Vernieuwingsgroep neemt haar verantwoordelijkheid en streeft ernaar om een optimale politiek te voeren door zich, als een onafhankelijke plaatselijke partij, in te zetten voor alle inwoners van de gemeente Schinnen.

Facebook