MISSIE EN VISIE

VOORWOORD

De agenda van de meeste gemeenten staat ver van de landelijke politiek af. De landelijke partijen zijn vooral druk bezig met zelfbehoud op het turbulente politieke toneel. Dit uit zich vaak in ad hoc beleid en weinig langetermijnvisies. De plaatselijke belangen worden mede daardoor maar al te snel naar het tweede plan geschoven. Een lokale partij, zoals de Vernieuwingsgroep, is een autonome partij die alleen in de gemeente Beekdaelen actief is.

Lokale partijen krijgen nogal eens het verwijt dat men niet over een ideologie beschikt. Dat klopt: het hechten aan een ideologie kan de aandacht afleiden van wat er werkelijk toe doet in uw gemeente! Het gaat in de gemeentelijke politiek altijd om zaken die de eigen inwoners direct aangaan. Het gaat lokaal niet om landelijke ideologieën, van welke aard dan ook, maar om een bestuur dat zich bemoeit met de directe zaken die alle inwoners, van welk gezindte dan ook, aangaan. Uiteraard moeten we wel werken met de landelijke wet- en regelgeving. Burgerparticipatie is voor onze partij een KERNpunt en loopt als een rode draad door alle dossiers. In de nieuwe gemeente Beekdaelen moet daar, wat de Vernieuwingsgroep betreft, het accent komen te liggen.

Onze koers wordt bepaald door de plaatselijke situering en door de bevolking en wordt ons nooit opgelegd door boven ons staande regionale of landelijke partijstromingen. Wij willen eerlijk, oprecht, open en betrouwbaar werken aan een optimaal leefklimaat binnen de gehele gemeente Beekdaelen; dat is onze koers.

 

MISSIE Vernieuwingsgroep

De Vernieuwingsgroep wil haar doel bereiken door het op democratische wijze afdwingen van de volgende doelstellingen:

  • Toezien op heldere en controleerbare afspraken met burgemeester en wethouders over de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid;
  • Streven naar een ambtenarenapparaat dat proactief werkt, slagvaardig en deskundig is en toegerust is op zijn nieuwe taken binnen de gemeente Beekdaelen;
  • Vergroten van de betrokkenheid van zowel onze gemeentelijke medewerkers alsook die van onze inwoners.

 

VISIE Vernieuwingsgroep

De Vernieuwingsgroep wil een lokale politieke partij zijn, die midden in de samenleving van Beekdaelen staat en weet wat er leeft onder de inwoners van onze prachtige gemeente. Dit doen we door ons nagenoeg dagelijks in te zetten voor het welzijn van onze burgers, steeds vanuit een zelfkritische en open houding naar de gemeenschap. We zetten ons graag in voor de belangen van onze inwoners, verenigingen en ondernemers en nodigen hen uit om de dialoog met ons aan te gaan. Politiek bedrijven is participeren en anticiperen, zonder in beton gegoten ideologieën. Vanuit dit adagium willen we ons blijven inzetten voor de lokale belangen.

 Samenwerken: kernachtig en helder!

De gemeente moet breed gedragen initiatieven uit de lokale samenleving mogelijk maken. Dit betekent concreet: consequenties van keuzes helder maken en democratisch gekozen beleid binnen de gestelde kaders tot uitvoering brengen. De focus van het gemeentelijk apparaat moet extern gericht zijn: op haar burgers, haar ondernemers en anticiperend op de snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. De gemeente is duidelijk en consistent in haar optreden.

  

RESUMÉ

De Vernieuwingsgroep is op weg naar haar 50 jarig bestaan. Veel burgerleden, raadsleden en wethouders hebben zich in die jaren, op bevlogen wijze, ingezet voor het welbevinden van een prachtige gemeente. Bij de voorbehandeling in de diverse commissies geven deskundige leden van de Vernieuwingsgroep, uit eigen kennis of gebaseerd op overleg met andere partijen, zo goed mogelijke adviezen. In de raad nemen de raadsleden van de Vernieuwingsgroep, gesteund door die adviezen, onderbouwde besluiten. Onze koers wordt bepaald door de plaatselijke situering en bevolking en wordt ons nooit opgelegd door boven ons staande regionale of landelijke partijstromingen. Wij willen eerlijk, oprecht, open en betrouwbaar werken aan een optimaal leefklimaat binnen de gehele gemeente Beekdaelen, waarbij het algemeen belang telkens voorop staat.

De Vernieuwingsgroep neemt haar verantwoordelijkheid en streeft ernaar om een optimale politiek te voeren door zich, als een onafhankelijke plaatselijke partij, in te zetten voor alle inwoners van de nieuwe gemeente Beekdaelen.

Een goed leefklimaat wordt niet alleen gemaakt door de omgeving en de natuurlijke gesteldheid van de gemeente. De basis wordt gevormd door de integriteit van de gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en de ambtenaren. Solidariteit, vrijheid en gelijkwaardigheid zullen de grondbeginselen moeten zijn en blijven. De aanspreekbaarheid, de communicatie en de bereidheid tot overeenstemming en/of een compromis te komen zal de toekomst van onze gemeente schitterend inhoud geven. De bereidheid om de handen uit de mouwen te steken, de schouders niet op te halen of de verantwoording op de buren af te schuiven, zal de basis moeten vormen voor een goed leefklimaat. Een leefklimaat dat toch al gekenmerkt wordt door beperkingen en gebreken.

Facebook