KERNPUNTEN

Vanuit onze KERNpunten werken wij als de Vernieuwingsgroep voor u als burger van Beekdaelen.Hier staan wij voor en dit mag u van ons verwachten:

KERNpunt 1: De burger en zijn vraag centraal!

U hebt recht op laagdrempelige dienstverlening op maat. Desgewenst komt een ambtenaar naar u toe, ook in de avonduren. Paspoort, rijbewijs of documenten worden voor u thuisbezorgd. Bij klachten krijgt u snel antwoord.

KERNpunt 2: een leefbare en veilige omgeving!

Samen met U, Boa’s, dorpscoördinatoren werken we aan een veilige, leefbare woonomgeving in alle kernen. Meer snelheidsbeperkingen vergroten de verkeersveiligheid, evenals betere fietspaden en ruimte voor voetgangers. De basisvoorzieningen en winkels in de kernen blijven zoveel mogelijk behouden. Wij blijven strijden voor sluiting van de AWACS-basis. Bomenkap is onbespreekbaar.

KERNpunt 3: U mag meedenken en meebeslissen

Wij maken meer gebruik van de kennis en kracht van alle burgers en verenigingen die midden in de samenleving staan. Bij inspraakavonden, dorpsgesprekken en burgerinitiatieftafels kan iedereen meebepalen hoe de processen gaan verlopen en welke besluiten worden genomen. De gemeente zal meer vertrouwen op haar burgers en biedt ondersteuning met geld en menskracht.

KERNpunt 4: Een duurzame samenleving!

Wij moeten onze aarde koesteren en gezond doorgeven aan volgende generaties. Energie wordt zoveel mogelijk op alternatieve wijze opgewekt. Productie van afval moet omlaag. De verspilling van voedsel wordt tegengaan. We stimuleren en ondersteunen  energiebesparingen. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie, zoals LED-verlichting, duurzaam bouwen en opvang van regenwater.

KERNpunt 5: leven in het landschap!

Een hoogwaardige kwaliteit van natuur en landschap. Behoud van het groene karakter, zeker in ons buitengebied. Burgers worden betrokken bij het “vergroenen” van hun KERN. We zetten actief in op recreatief toerisme dat gericht is op onthaasten. Wandelpaden worden verbonden en goed onderhouden. Er komt een goede fietsstructuur waar snelfietspaden en fietsstraten onderdeel van uit maken. 

KERNpunt 6: Sociale en maatschappelijke verbondenheid

Armoede, eenzaamheid, discriminatie en pesten gaan we sneller signaleren en aanpakken. Maatschappelijke voorzieningen en het verenigingsleven moeten voor iedereen laagdrempelig en ook financieel toegankelijk zijn.

KERNpunt 7: We zijn er voor jong en oud

We streven naar “huiskamervoorzieningen“ en voorzieningen speciaal voor de jeugd liefst in elke KERN. Levensloopbestendige woningen, starterswoningen en zorgwoningen moeten hoog op de agenda komen. Een goede toegankelijkheid van voorzieningen zoals openbaar vervoer en openbare gebouwen, krijgen prioriteit. Ondersteuning en waardering van vrijwilligers en mantelzorgers is een must (b.v. respijtzorg, mantelzorgcompliment en inlooppunt mantelzorg). Sport en bewegen worden voor iedereen bevorderd en ondersteund. Vereenzaming wordt actief tegengegaan, iedereen doet mee. 

KERNpunt 8: Ondersteuning voor verenigingen

Verenigingen en hun leden en vrijwilligers vormen het cement van onze samenleving en krijgen daarom alle ondersteuning en voldoende aandacht. Regels rond verenigingsactiviteiten worden tot een minimum beperkt. Het verenigingsleven heeft behoefte aan toekomstbestendige accommodaties.

KERNpunt 9: Goede zorg voor iedereen

Ouderen, chronisch zieken en mindervaliden mogen rekenen op betaalbare noodzakelijke zorg. We willen hoeskamers in elke kern om zo sociaal isolement te voorkomen. Openbaar vervoer en openbare gebouwen worden beter toegankelijk voor mindervaliden. Maximale inzet op jeugdzorg is noodzakelijk om jongeren een kansrijke toekomst te geven.

Facebook