KERNPUNTEN

De KERNpunten van de Vernieuwingsgroep zijn leidend voor het handelen van onze partij. Ze verduidelijken niet alleen wat u als burger van ons mag verwachten, maar ook waar wij voor staan. Door publicatie van deze KERNpunten zijn ook andere (politieke) partijen bekend met onze basiswaarden. 

KERNpunt 1: De burger en zijn vraag centraal!

De gemeente levert maatwerk. De burger kan rekenen op 24 uur kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. Indien gewenst komt de ambtenaar naar u toe, ook in de avonduren. Tevens worden er in elke KERN inlooppunten gerealiseerd. Paspoorten, rijbewijzen en andere documenten worden op aanvraag thuisbezorgd.

KERNpunt 2: een leefbare en veilige omgeving!

Samen met burgers werken aan veilige en duurzame KERNen. Meer aanwezigheid van BOAs om samen te werken met de burgers aan een veilige en leefbare KERN. Buurtpreventie wordt ondersteund en gestimuleerd.Bij verkeersveiligheid streven we naar eenduidige regelgeving en inrichting van het straatbeeld. Elke KERN beschikt over een levensvatbaar en toekomstgericht voorzieningenniveau op maat. De geluidsoverlast en de kerosine-uitstoot van de Awacs-vliegtuigen worden niet getolereerd.

KERNpunt 3: Burgerparticipatie doen we samen!

Vroegtijdige betrokkenheid moet samengaan met daadwerkelijke invloed. Samen met burgers komen er KERNraden met een eigen budget. Er komt een burgerintiatieftafel met eigen budget waarbij burgers zelf de initiatieven beoordelen. De gemeente moet meer loslaten en vertrouwen op haar burgers.

KERNpunt 4: Een duurzame samenleving!

Wij moeten onze aarde koesteren en gezond doorgeven aan volgende generaties. Energie wordt zoveel mogelijk op alternatieve wijze opgewekt. Productie van afval moet omlaag. De verspilling van voedsel wordt tegengaan. We stimuleren en ondersteunen  energiebesparingen. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie, zoals LED-verlichting, duurzaam bouwen en opvang van regenwater.

KERNpunt 5: leven in het landschap!

Een hoogwaardige kwaliteit van natuur en landschap. Behoud van het groene karakter, zeker in ons buitengebied. Burgers worden betrokken bij het “vergroenen” van hun KERN. We zetten actief in op recreatief toerisme dat gericht is op onthaasten. Wandelpaden worden verbonden en goed onderhouden. Er komt een goede fietsstructuur waar snelfietspaden en fietsstraten onderdeel van uit maken. 

KERNpunt 6: Sociale en maatschappelijke verbindingen!

Een integrale aanpak binnen het sociaal domein waarin mensen snel geholpen worden. Een warmhartig armoedebeleid zeker voor de jeugd en vroeg-signalering van armoede. Eenzaamheid wordt bestreden, discriminatie en pesten moeten worden aangepakt.  Maatschappelijke voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk en bereikbaarDe gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven met een sociaal karakter. Het verenigingsleven, dat mensen samenbrengt, blijven we maximaal ondersteunen.

KERNpunt 7: De Vernieuwingsgroep is er voor jong en oud!

We streven naar “huiskamervoorzieningen“ en voorzieningen speciaal voor de jeugd liefst in elke KERN. Levensloopbestendige woningen, starterswoningen en zorgwoningen moeten hoog op de agenda komen. Een goede toegankelijkheid van voorzieningen zoals openbaar vervoer en openbare gebouwen, krijgen prioriteit. Ondersteuning en waardering van vrijwilligers en mantelzorgers is een must (b.v. respijtzorg, mantelzorgcompliment en inlooppunt mantelzorg). Sport en bewegen worden voor iedereen bevorderd en ondersteund. Vereenzaming wordt actief tegengegaan, iedereen doet mee. 

Facebook