KERNPUNTEN

Kernpunten Vernieuwingsgroep

Onze kernpunten zijn basisprincipes. Ze vormen de kernwaarden van onze partij en zijn leidend voor het handelen van onze raadsleden en bestuurders. Voor de inwoners maken deze kernpunten duidelijk wat zij van de door hen gekozen raadsleden kunnen verwachten. Ook weten de andere partijen hierdoor welke voorwaarden door de Vernieuwingsgroep zullen worden gesteld aan samenwerking en/of instemming met voorgenomen beleid.

 

Kernpunt: Het versterken van de leefbaarheid in onze kernen.

De Vernieuwingsgroep wil samen met haar burgers en andere partners duurzame initiatieven ontwikkelen om de leefbaarheid in de kernen te behouden en de kwaliteit van natuur en landschap te versterken. De Vernieuwingsgroep vindt dat kernen moeten kunnen beschikken over een goed en veilig woonmilieu en een levensvatbaar voorzieningenniveau.

 

Kernpunt: Behouden van het groene karakter.

De Vernieuwingsgroep gaat voor verantwoorde ontwikkeling van de natuur en behoud van het groene karakter van onze gemeente. Schinnen moet een groene gemeente zijn waar het goed onthaasten is. We zetten ons actief in voor het behoud van natuur en landschap en voor recreatief toerisme gericht op wandelaars en fietsers.

 

Kernpunt: Burgerparticipatie is uitgangspunt

Meedenken is meer dan alleen maar luisteren. De Vernieuwingsgroep wil luisteren naar haar inwoners. Niet eenmalig, maar permanent. Inspraak moet samengaan met invloed. De Vernieuwingsgroep wil bij het nemen van beslissingen met allen belanghebbenden bespreken wat noodzakelijk en wat haalbaar is. Als we het daar over eens zijn, gaan we pas met elkaar aan een oplossing werken. Inspraak van burgers in een vroegtijdig stadium! Om een goede inhoud te kunnen geven aan dienstverlening dient de organisatie vraag- i.p.v. productgericht gericht te worden ingericht.

 

Kernpunt: De klant en zijn vraag centraal

De vraag van de burger moet met name gericht zijn op het verkrijgen van ”individuele producten” (bijv. paspoort) die voor de betreffende burger “op maat” worden vervaardigd. Daarnaast heeft hij vragen om informatie. De burger moet daarbij kunnen rekenen op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Omdat de huidige aanbod gestuurde werkwijze een efficiënte dienstverlening in de weg staat vindt de Vernieuwingsgroep dat de organisatie vraaggericht georganiseerd dient te worden. Het dienstverleningsconcept “De klant en zijn vraag centraal!” moet in houding en gedrag van medewerkers tot uitdrukking komen.

 

Kernpunt: Een duurzame samenleving

In een tijd van grote milieuvraagstukken wil de Vernieuwingsgroep op lokaal (micro) niveau haar steentje bijdragen aan het vergroten van duurzame inzet en gebruik van middelen. Wij willen hierbij als kleine gemeente onze verantwoordelijkheden niet ontlopen. Dit doen we door ons voortdurend in te zetten voor een duurzame samenleving en verbetering van ons leefmilieu: ons beleid is gericht op het vergroten en verbeteren van duurzaam gebruik van gemeentelijke middelen.

Facebook